Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u informatie over over veelgestelde vragen binnen aononderwijs.nl

Aansprakelijkheidsverzekering

Is de school ook verzekerd voor vrijwilligers?

Ja. Vrijwilligers, maar ook andere personen die voor uw school werkzaamheden verricht, zijn verzekerd.

Mogen leerkrachten medische handelingen verrichten?

Als de situatie urgent is, heeft u een (wettelijke) plicht om de helpende hand te bieden. In de wet is de Wet op Beroepen in de Individuele gezondheidszorg (Wet BIG) opgenomen. Hierin wordt gesproken over 'voorbehouden handelingen'. Dit zijn handelingen die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Bijvoorbeeld injecties, narcosen en verloskundige handelingen. Medewerkers die deze handelingen verrichten, moeten in het bezit zijn van een bekwaamheidsverklaring. Bij het verstrekken van medicijnen anders dan de genoemde voorbehouden handelingen, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Kan een leerkracht zijn/haar werkgever aansprakelijk houden voor schade aan persoonlijke eigendommen?

Vaak is de school niet aansprakelijk. Bovendien zijn spullen die de school onder zich heeft normaal gesproken niet verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering. Toch vergoedt uw aansprakelijkheidsverzekering wel de schade. Ook als de school formeel gezien niet aansprakelijk is.

Is de aansprakelijkheid als gevolg van schade die stagiair(e)s die schade veroorzaken op het stage-adres verzekerd?

Als de stagiair(e) tijdens de stageperiode schade toebrengt aan eigendommen van anderen (bijvoorbeeld stagegever of de klanten van de stagegever), dan is formeel gezien niet de stagiair maar de stagegever aansprakelijk. Dat kan op basis van artikel 7:661 BW (stagegever als werkgever) of op basis van artikel 6:170 BW (aansprakelijkheid van de werkgever voor ondergeschikten). In een overeenkomst mag worden afgeweken van deze wettelijke bepalingen. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dan dekking.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Heeft het voor de dekking gevolgen als er van een traditioneel bestuur wordt overgegaan naar een College van Bestuur en/of Raad van Toezicht?

Nee. Uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor bestuurders en toezichthouders. Ook andere personen die daden van bestuur verrichten zijn meeverzekerd. Op welke wijze de organisatie is opgezet is daarbij niet van belang voor de dekking.

Moet het worden doorgegeven als bestuurs- of raadsleden worden vervangen?

Nee. U hoeft de wijzigingen niet door te geven. Noch naar het aantal personen, noch naar de namen van personen wordt gevraagd.

Hoe kan ik de hoogte van het te verzekeren bedrag bepalen?

Er is geen formule om het verzekerde bedrag te bepalen. Belangrijke indicatoren zijn o.a. het balanstotaal en de exploitatiesom. Deze bedragen geven u een idee over de hoogte van de financiële middelen die door de onderwijsinstelling stromen. Een aanspraak kan zich bovendien uitstrekken over meerdere jaren.

Zijn bestuurders die uit hoofde van hun functie plaatsnemen in een ander bestuur verzekerd voor de activiteiten die zij bij dat andere bestuur verrichten?

Ja. Deze activiteiten zijn standaard meeverzekerd.

Ongevallenverzekering

Worden geneeskundige kosten vergoed?

Geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval worden vergoed. Ook eventuele tandartskosten. Het gaat om de kosten die niet door de eigen ziektekostenverzekeraar worden betaald. De vergoeding staat in de voorwaarden omschreven.

Wat betekent de 24-uursdekking voor personeelsleden?

Deze dekking betekent dat personeelsleden op ieder moment van de dag zijn verzekerd. Zakelijk en privé. Dus ook bijvoorbeeld op het sportveld of in de auto op weg naar de wintersport.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Hoe kan ik op vakantie/reis snel een schade melden?

Bij schades of calamiteiten kunt u contact opnemen met de Europeesche Hulplijn via telefoonnummer + 31 20 65 15 777.

Zijn excursies en uitstapjes ook verzekerd?

Ja. Ook excursies en uitstapjes, waarbij geen overnachting plaatsvindt, vallen onder de dekking van de polis. Dit geldt ook voor uitstapjes waar alleen onderwijzend personeel aan deelneemt.

Komt een individuele annulering ook voor vergoeding in aanmerking?

Ja. Zowel groepsannuleringen als individuele annuleringen zijn verzekerd. Natuurlijk dient dan wel de module Annulering te zijn opgenomen in de dekking.

Verkeersverzekering

Valt woon-/werkverkeer onder de dekking?

Ja. Woon-/werkverkeer maakt onderdeel uit van de dekking.

Wie zijn verzekerd?

Werknemers. Bij de verkeersverzekering worden ook als werknemers gezien: uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en vakantiekrachten.

Als er schade aan het motorrijtuig van de medewerker is, kan deze schade worden geclaimd?

De cascoschade kan tot maximaal € 30.000 worden geclaimd. Als het cascorisico elders is verzekerd, dan gaat de elders lopende verzekering voor. Het eigen risico wordt tot maximaal € 500 vergoed. Bovendien wordt no-claimverlies tot maximaal € 2.000 vergoed.

Geld-/Fraudeverzekering

Wie is verzekerd?

Verzekerd is de onderwijsinstelling. Als er fraude door ondergeschikten of oplichting door derden wordt gepleegd, dan treedt de verzekering in werking. Bestuurders en directeuren worden ook als ondergeschikten beschouwd.

Rechtsbijstandverzekering

Is het toegestaan om bij schade een eigen advocaat in te schakelen?

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 heeft iedere klant van een rechtsbijstandverzekeraar recht op vrije advocaatkeuze als er een juridische procedure gevoerd moet worden. In slechts weinig procedures is in Nederland een advocaat verplicht. Juristen van rechtsbijstandverzekeraars voeren daarom de meeste procedures voor rechtsbijstandverzekerden zelf.

Ook als er geen sprake is van een juridische procedure, is het soms toegestaan om een eigen advocaat in te schakelen. Bijvoorbeeld in geval van belangenverstrengeling, als de tegenpartij bij dezelfde verzekeraar een polis heeft afgesloten.

Als eigen advocatuur mag worden ingeschakeld, worden de kosten dan onbeperkt vergoed?

Nee. Er is een maximum verbonden aan de zogenaamde externe kosten. Het maximum staat in de voorwaarden vermeld.