Veranderingen in de Zorgverzekeringswet: kansen en risico's

11-01-2016

Aanpassingen in het pakket en in de financiering van de Zorgverzekeringswet zijn er ook dit jaar weer. In vergelijking met vorig jaar, toen sprake was van een complete stelselwijziging rond de langdurige zorg, blijft het aantal wijzigingen in 2016 beperkt.

Eigen risico stijgt

Het basispakket van de zorgverzekering blijft grotendeels intact. De vergoedingen voor prenatale screening en voor ziekenvervoer bij intensieve kindzorg worden aangepast. Drie behandelingen (voor bepaalde typen hoofdpijn, borstkanker en maagkanker) worden voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Een aantal eigen bijdragen wordt aangepast (als gevolg van indexatie) en de eigen bijdrage voor hoortoestellen voor minderjarigen komt te vervallen.

Net als in eerdere jaren stijgt het verplichte eigen risico: in 2016 gaat het om een verhoging van 375 naar 385 euro. Dit is volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het gevolg van de jaarlijkse indexatie van het eigen risico.

Naast het verplichte eigen risico kunnen verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro. In 2015 heeft 12% van de verzekerden vanaf 18 jaar gekozen voor een vrijwillig eigen risico. Ruim tweederde daarvan kiest het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro. Als deze trend doorzet, lopen deze verzekerden in 2016 dus het risico om de eerste 885 euro aan zorgkosten uit eigen portemonnee te moeten betalen.

Premieverschillen tussen verzekeraars

Het ministerie van VWS voorspelt dat de gemiddelde nominale premie van de zorgverzekering in 2016 met 84 euro zal stijgen. Meestal blijkt de premiestijging in de praktijk wel mee te vallen. Het is onzeker of dat komend jaar ook het geval zal zijn. Daarnaast zou er komend jaar nog wel een ander fenomeen kunnen optreden: grotere verschillen tussen de premies van verzekeraars.

Op 1 januari 2016 treedt er namelijk nieuwe Europese regelgeving in werking, waardoor verzekeraars fors meer solvabiliteit moeten gaan aanhouden. Bovendien is de solvabiliteitseis afhankelijk van meerdere factoren, zoals de mate waarin een verzekeraar het risicomanagement op orde heeft. Aon verwacht dat de verzekeraars met verminderde solvabiliteit in 2016 maatregelen zullen nemen, zoals het verhogen van de nominale premie. Hierdoor kunnen meer premieverschillen gaan ontstaan tussen de verschillende zorgverzekeraars.

Inkomensafhankelijke bijdrage daalt verder

Goed nieuws voor werkgevers: de inkomensafhankelijke bijdrage daalt met 0,20% naar 6,75% over het bijdrageplichtig inkomen. Dit komt doordat de gemiddelde nominale premie in 2015 lager uitviel dan door VWS werd verwacht. Hierdoor is de verhouding tussen de nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage scheefgegroeid. Dit wordt in 2016 gecorrigeerd, ten gunste van de inkomensafhankelijke bijdrage.

Visie van Aon

De trend dat steeds meer verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico zal zich, mede als gevolg van de premiestijging, in 2016 waarschijnlijk voortzetten. Daarmee neemt de kans toe dat werknemers noodgedwongen bij hun werkgever aankloppen met de vraag om te delen in de kosten voor medische zorg. Geeft de werkgever hier geen gehoor aan, dan zou dat kunnen betekenen dat de werknemer afziet van de benodigde behandeling, of ervoor kiest die uit te stellen. Hierdoor stijgt het risico dat de werknemer langdurig ziek wordt en uitvalt. In die situatie heeft u als werkgever te maken met de kosten die met verzuim en re-integratie zijn gemoeid.

De veranderingen in de Zorgverzekeringswet kunnen dus impact hebben op bedrijfsresultaten. Volgens Aon verdient een collectief ziektekostencontract dan ook een integrale plek in het gezondheidsbeleid. Aon volgt de actuele ontwikkelingen op de voet en blijft u adviseren om verantwoord met de kansen en risico's om te gaan.

Henri Damen

Account Manager Zuid-Nederland

06 - 13817417 onderwijs@aon.nl

Ruud van Houten

Account Manager Noord-Nederland

06 - 14875425 onderwijs@aon.nl